Eurokursen/Sverige

Sverige, euron och EMU-samarbetet

Euron, ursprungligen ett fredsprojekt

Det Europeiska samarbetet är i grund och botten ett fredsprojekt. Detta grundades först som kol- och stålunionen under efterkrigstiden och har idag utvecklats till EU med flertalet samarbeten på många olika områden mellan medlemsländerna. Den ekonomiska och monetära unionen (EMU) var sedan ett av de steg som medlemsländerna tog för att kunna arbeta närmare med varandra, och påverkas mindre av finansiella situationer utanför EU. Införandet av EMU genomfördes i tre etapper, där första etappen år 1990 bland annat var att utöka samarbetet mellan de nationella centralbankerna. Under den andra etappen år 1994, inrättades det Europeiska monetära institutet. Den tredje etappen påbörjades 1999 med att bland annat införa den gemensamma valutan euro.

Den svenska folkomröstningen

I Sverige valde man att hålla en folkomröstning om att eventuellt införa euron eller inte. Den officiella frågan som ställdes under folkomröstningen den 14 september 2003 var:  Anser du att Sverige skall införa euron som valuta? . Som bekant vann nej-sidan med 55,9 %, och således behöll Sverige sin krona. Men faktum är att folkomröstningar i Sverige egentligen endast är rådgivande, men den sittande regeringen valde ändå att inte införa euro som valuta i Sverige.

Det politiska läget runt folkomröstningen

Frågan kring eurons vara eller icke vara splittrade Socialdemokraterna i debatten hela vägen fram till omröstningen. Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna stödde dock ja-sidan, medan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet stödde nej-sidan. Den absolut största kampanjen för att Sverige skulle ansluta sig till EMU genomfördes av  Sverige i Europa , som finansierades av Svenskt näringsliv. Man ansåg att fördelarna med en gemensam valuta skulle främja handeln inom EU och att Sverige skulle rent monetärt hamna i en stabilare position när det gäller handel utanför Europas gränser. Nej-sidans  Medborgare mot EMU  och  Folkrörelsen nej till EU  fokuserade istället på osäkerheten kring ett utökat samarbete med EU, och att Sverige skulle ha ytterst lite, eller ingen, påverkan på hur ekonomin skulle utvecklas gentemot resten av världen.

Svenska euromynt präglades på prov

I samband med den svenska folkomröstningen tog myntsällskapet International Numismatic Agency fram en kollektion med svenska euromynt för att illustrera hur hur en svensk version av euron skulle kunna se ut, du kan läsa mer om detta och se bilder på dessa prototypmynt här: svenska euromynt.

Det nuvarande politiska läget kring euron och EMU

Opinionen fortsatt negativ

Under de år som har gått efter folkomröstningen fram till nutid, har opinionen visat sig ännu mer negativt inställd till euron som valuta och ett eventuellt inträde i EMU. Mycket av detta kan tillskrivas det faktum att Sveriges valuta har varit bra och stabil i förhållande till euron, samtidigt som finanskrisen i Grekland satte mycket stor press på de medlemsländer i EU som ingår i EMU. Nedan följer en sammanställning av hur dagens relevanta partier ställer sig kring ett eventuellt framtida inträde i EMU och införandet av euro som valuta i Sverige.

Kristdemokraternas syn på euron och EMU

❌👎 KD anser att det borde vara upp till det svenska folket genom en folkomröstning huruvida Sverige bör gå mot ett fullt EMU-medlemskap och införa euron som valuta. Kristdemokraterna i sig motsätter sig ett inträde i EMU och därav införande av euron som valuta. När det kommer till EU:s Bankunion anser KD även att vi bör fortsätta att stå utanför den, men att frågan i fortsättningen bör bevakas noga. Läs mer om Kristdemokraternas EU-politik.

Sverigedemokraternas syn på euron och EMU

❌👎 Sverigedemokraterna är stora motståndare till att införa euro som valuta i Sverige. De anser att vi skall förhandla fram ett formellt undantag när det gäller Sveriges deltagande i EMU:s tredje steg, och därmed säkra att vi kommer att behålla den svenska kronan som vår valuta. I likhet med så som Danmark har gjort, för att säkerställa det fortsatta användandet av den danska kronan som sin valuta. Läs mer om Sverigedemokraternas EU-politik.

Moderaternas syn på euron och EMU

❌👎 Moderaternas syn på euron är att beslutet från folkomröstningen 2003 skall gälla och att vi i fortsättningen skall använda svenska kronor. Men de tror även att Sverige i framtiden skulle tjäna på att införa euron som valuta, och vill att detta skall föras upp på agendan för de politiska diskussionerna (källa: 8 sidor) - vi har dock inte kunnat hitta något officiellt uttalande från Moderaterna rörande deras syn på euron som valuta när det gäller Sverige.

Liberalernas syn på euron och EMU

✅👍 Liberalerna (före detta Folkpartiet) utmärker sig som det parti som definitivt säger att de vill införa euron som valuta i Sverige, då detta enligt dem är någonting som svenska konsumenter och företag skulle tjäna på. Läs mer om Liberalernas EU-politik.

Socialdemokraternas syn på euron och EMU

❌👎 Socialdemokraternas syn på euron är att beslutet från folkomröstningen 2003 skall gälla och att vi i fortsättningen skall använda svenska kronor (källa: 8 sidor) - vi har dock inte kunnat hitta något officiellt uttalande från Socialdemokraterna rörande deras syn på euron som valuta när det gäller Sverige.

Miljöpartiets syn på euron och EMU

❌👎 Miljöpartiet syn på euron är att de vill att Sverige skall behålla kronan som sin valuta, och därmed inte införa euro. De delar den syn att om vi ingår i eurosamarbetet så minskas vår möjlighet att bestämma över vår egen ekonomi på samma sätt som nu. Läs mer om Miljöpartiets EU-politik.

Centerpartiets syn på euron och EMU

❌👎 Centerpartiet respekterar svenska folkets nej till att införa euron som valuta i Sverige och anser att detta är någonting som vi inte bör göra. De poängterar att de länge har varit kritiska till en gemensam valuta i form av EMU-samarbetet, och att det faktum att flera euroländer drabbades hårt av den senaste finanskrisen delvis berodde på att länderna saknade en egen valuta. Läs mer om Centerpartiet EU-politik.

Vänsterpartiets syn på euron och EMU

❌👎 Vänsterpartiet är stora kritiker till EMU-samarbetet och motståndare till euron. De anser att EMU har skapat och förvärrat de ekonomiska problem som finns i många euroländer eftersom de anser att euron påtvingar länderna en ekonomisk politik som inte passar länderna i fråga när det gäller t.ex. ränta och växelkurs. Läs mer om Vänsterpartiets EU-politik.

Feministiskt initiativs syn på euron och EMU

⚖️🗳 Feministiskt initiativ (F!) har som målsättning att huruvida Sverige skall ansluta sig till EMU eller inte, skall avgöras genom en folkomröstning. De vill även att de nuvarande EMU-reglerna skall reformeras så att full sysselsättning och social välfärd blir de övergripande målen. Läs mer om Feministiskt initiativs EMU-politik