Eurokursen/Utveckling & historik

Eurons kursutveckling och historik

Här kan du läsa mer om eurokursens utveckling och historik. Den historiskt sett högsta eurokursen hittills inträffade torsdagen den 14 september år 2023 och var 11,9408 kr, den historiskt sett lägsta eurokursen hittills inträffade torsdagen den 4 maj år 2000 och var 8,085 kr. Om du vill läsa mer om eurons historik kan du klicka här, annars följer en uppsättning grafer som visar eurokursens utveckling över olika tidsperioder. eller här om du söker du en valutaomvandlare mellan euro och kronor.

Grafer över eurokursens utveckling

Här nedan följer ett antal grafer som visar eurons utveckling med avseende på den svenska kronan för olika tidsperioder. I graferna har vi valt att även visa den amerikanska dollarns utveckling med avseende på den svenska kronan, detta för att kunna få en uppfattning över hur eurokursen har utvecklats inte bara ur sitt eget perspektiv utan även ur ett större globalt perspektiv.

›› Valutaomvandlare mellan euro och kronor ‹‹

Euron - historiken bakom valutan

Tankar hade funnits länge

Valutan euro är idag gemensam för många länder inom EU och togs i bruk officiellt den 1:a januari år 1999. Tanken på en gemensam valuta hade dock funnits i olika former sedan nästan 70 år tillbaka i tiden. Redan år 1929 fanns tankar på en gemensam valuta inom dåvarande Nationernas förbund ( som senare återuppstod i en något annan form som Förenta Nationerna, FN). Efter första världskriget hade världen delats upp mer vilket skapade ett behov av strävan mot samverkan på många områden.

1969 blev startskottet

Det skulle dock dröja till år 1969 innan tankarna på gemensam valuta återupptogs. Denna gång var det den Europeiska kommissionen som såg behovet. Inte heller nu kunde en gemensam valuta arbetas fram. Dessutom förvärrades världsekonomin vid ungefär samma tidpunkt genom att Richard Nixon frikopplade det amerikanska monetära systemet från fysiskt guld, vilket bidrog till en internationell ekonomisk kris.

Gemensamt europeiskt monetärt system

Under slutet av 1970-talet lyckades man ta det första steget mot en gemensam valuta genom skapandet av EMS, European Monetary System. Då infördes en gemensam växlingsvaluta, ecu, som dock bara fanns i redovisningsform och inte för konsumenter. I början av 1990-talet togs ytterligare steg mot en gemensam valuta genom liberalisering av valutorna inom EEC, European Economic Community.

År 1992 skrevs Maastrichtfördraget på, av samtliga länder i EEC, med undantag för Storbritannien. Maastrichtfördraget innebar att länderna förband sig till att införa en gemensam valuta.

Europeiska Centralbanken introduceras

För att kunna hantera den nya valutan var det mycket som behövde förberedas. Det gemensamma europeiska monetära samarbetet, som tidigare hette European Monetary Institute, blev istället den Europeiska Centralbanken. Detta skedde år 1998. Ett arbete som också behövde göras var att fastställa vilka kurser alla medverkande länders olika valutor skulle ha i förhållande till euron. Nu ersatte euron den tidigare gemensamma teoretiska valutan ecun.

Den 1 januari 1999 hände det

När euron infördes den 1 januari år 1999 fanns den först inte i fysisk form utan endast som t.ex. resecheckar och överföringar på elektronisk väg mellan banker och finansinstitut. I fysisk form, d.v.s. som sedlar och mynt, infördes euron successivt i de olika länderna. Under tiden gällde både euron och respektive lands "gamla" valuta som betalningsmedel. Inte förrän 1:a januari år 2002 när det kom nya eurosedlar och mynt byttes ländernas respektive valutor ut helt. Ett antal länder valde dock att behålla den egna valutan som parallellt betalningsmedel, några till och med permanent.

Allteftersom fler länder har kommit med i EU och blivit medlemmar har även vissa av dessa länder infört euron som valuta. Då nya EU-länder tillkommer kan dessa välja att ha euron som valuta eller behålla den gamla valutan. I Sverige skedde en omröstning om huruvida euro skulle införas som valuta eller ej. Denna hölls den 14:e september år 2003 och resulterade i att Sverige behöll kronan som valuta och inte införde euron.

Sedan 1999 är euro den gemensamma valutan i EU. Samarbetet kring en gemensam valuta hade då pågått ett flertal år. Redan i början av 1990-talet samarbetade den Europeiska Monetära Unionen kring en ekonomisk union som även i förlängningen skulle innebära en gemensam valuta. Föregångaren till euron var ecu (European Currency Unit) som var en teoretisk valuta som övriga valutor i den Europeiska Unionen stämdes av mot när det gällde växelkurser.

Europeiska Centralbanken tar över

År 1998 tog Europeiska Centralbanken över ansvaret för de gemensamma europeiska finanserna och därefter infördes euron och växelkursen mot respektive lands valuta fastställdes. 1999 då euron infördes fanns den dock bara teoretiskt i form av t.ex. checkar och diverse värdepapper. Inte förrän år 2002 kom de första eurosedlarna och mynten. Valutan euro i fysisk form infördes successivt i de olika länderna som var medlemmar i EU. Landets gamla valuta och euron existerade som parallella betalningsmedel. I vissa länder fungerar både euron och den ”gamla” valutan fortfarande.